ထာဝရဝိန္႔စိန္ႏွင့္ ကိုဖိုးခ်စ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

Monday, January 7, 2019

ထာဝရဝိန္႔စိန္ အဆင့္ျမင့္စိန္ေရႊရတနာဆိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေရႊမန္းသားေလး ကိုဖိုးခ်စ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႐ွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ္လ ၇ရက္ ၊ Orchid Hotel တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။