ဆရာ၀န္ေဆးညႊန္းမလိုဘဲ လြတ္လပ္စြာ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ အိမ္သံုးေဆး၀ါးမ်ား

သြားမ်ားအတြက္ ဆိုဒီယံဖလို႐ိုက္

ရည္ရြယ္ခ်က္

သြားမ်ား ပ်က္စီးမႈမွကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သြားမ်ားအား ဂ႐ုစိုက္ပါ၊ သို႔မွသာ သင္အစာ၀ါးစားႏိုင္ရန္ အကူအညီ ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေၾကာင့္ သြားမ်ားပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းကို အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ ရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ သြားမ်ားအား သြားဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားသကဲ့သုိ႔ (FLUORIDE) ဖလို႐ိုက္ ပါ၀င္ေသာ သြား တိုက္ေဆးျဖင့္ သြားတိုက္သင့္ပါတယ္။ လူႀကီး မ်ားသြားပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ရန္ (FLOSSING) သြားမ်ားအား တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ အနည္းဆံုး “ႀကိဳး” ျဖင့္ပြတ္တိုက္ ေပးျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း သြားဆရာ၀န္အမ်ားစုမွ ယူဆၾကပါသည္။ လူႀကီးမ်ား၏ သြားပ်က္စီးမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ “သြားေခ်းမ်ား” ျဖစ္ေပၚေနမႈ၊ “သြားဖံုးေရာဂါ” ႏွင့္ “အ႐ိုးမ်ားပ်က္စီးမႈ” တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သြားမ်ားအၾကား ညပ္ေနေသာ အစားအစာမ်ား အား ျပင္းေသာေရအား (WATER JETS) ျဖင့္ ပန္းေသာနည္းရွိေသာ္လည္း ႀကိဳးျဖင့္ပြတ္တိုက္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သေလာက္ မထိေရာက္ပါ။

ဆိုဒီယံဖလို႐ိုက္ - ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးျခင္းမ်ား

အစိုးရျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာ ေရတြင္ ဖလို႐ိုက္ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ပါက လံုေလာက္မႈရွိပါသျဖင့္ အစားအစာတြင္ ဖလို႐ိုက္ထပ္မံျဖည့္စြက္ စားသံုးရန္ မလိုအပ္ပါ။ ေရတြင္းမွေရမ်ားသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ ဖလို႐ိုက္ပါ၀င္ၿပီး ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ဖလို႐ိုက္ပါ၀င္မႈ ရွိမရွိအား ေဒသ ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနတြင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ ဖလို႐ိုက္ပါ၀င္မႈမရွိပါက သင္၏ကေလးမ်ား၏ အစားအစာတြင္ ဖလို႐ိုက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သြားေပါက္ၿပီးေနာက္ ဖလို႐ိုက္ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးရန္ လို မလိုအား အျငင္းပြားေနၾကဆဲ ျဖစ္ ေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူအားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ကေလးမ်ား (၁၀) ႏွစ္အရြယ္အထိ ဖလို႐ိုက္ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးရန္ လိုေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

လူႀကီးမ်ားအတြက္မႈ အစားအစာတြင္ ဖလို႐ိုက္ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း သြားဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္ သြား မ်ားကို ဖလို႐ိုက္ေဆးျဖင့္ ပြတ္တိုက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သြားမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ရေစသကဲ့သို႔ ဖလို႐ိုက္ပါ၀င္ေသာ သြားတိုက္ ေဆးသံုးစြဲျခင္းသည္လည္း အလားတူအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရရွိေစပါသည္။သံုးစြဲရန္အညႊန္းျမဴနီစီပယ္ေရတြင္ ဖလို႐ိုက္ပါ၀င္မႈမရွိခဲ့ပါက မိမိဖာသာလုပ္ေဆာင္ရန္ လြယ္ကူပါသည္။

ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ႏိုင္ေသာ ဖလို႐ိုက္ေဆးျပား ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။ (2.2mg) အရြယ္အစား ေဆးျပားတြင္ ဖလို႐ိုက္ (2mg) ပါ၀င္ပါသည္။ က်န္အေလးခ်ိန္ (0.2mg) မီလီဂရမ္မွာ ေရတြင္ေပ်ာ္ႏိုင္ေသာ သၾကားျဖစ္ပါသည္။

သံုးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ (0.5mg) ပံုမွန္ေဆးျပား၏ (¼)သာလိုအပ္ၿပီး ဆယ္ႏွစ္အရြယ္အထိ (1mg) ေဆးျပား၏ တစ္၀က္ (½) တိုက္ေကၽြးရပါမည္။

ေဆးျပားအား ၀ါး၍ျဖစ္ေစ၊ မ်ဳိခ်၍ျဖစ္ေစ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ ႏြားႏို႔ႏွင့္ေရာ၍လည္း ေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ ႏြားႏို႔အရသာမပ်က္ေစပါ။ ဤေဆးျပားမ်ားကို အေမရိကႏွင့္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ဆရာ၀န္ေဆးညႊန္းစာျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ပါသျဖင့္ သင္၏ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ သြားဆရာ ၀န္ထံမွ ေဆးစာယူၿပီး ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား

ေဆးပမဏမ်ားသြားပါက သြားမ်ားတြင္ မီးခိုေရာင္အစက္ကေလးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ပို၍လည္း သြားမ်ားခိုင္ခံ့မႈ မျဖစ္ ေစပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သတ္မွတ္အညႊန္းထက္ မပိုပါေစႏွင့္။ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ပမာဏသံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး မျဖစ္ေပၚ ပါ။ ဖလို႐ိုက္သည္ သဘာ၀တြင္းထြက္ ပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕ရြာေရေပးမႈစနစ္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အလြန္ ေဆးစားမ်ားသြားမွသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။

ဆိုဒီယံဖလို႐ိုက္ေဆးမ်ား

- HIFLUOR (ေဆးစာမလိုပါ)

အန္ေဆးရည္

ရည္ရြယ္ခ်က္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေဆးမွားေသာက္မိျခင္း၊ အပင္ငယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္မိျခင္းမ်ားအား အန္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေသာက္ရ ေသာ အန္ေဆးရည္ (IPECAC) အစ္ပီကက္ျဖစ္ပါသည္။ ၀မ္းအတြင္း မည္သည့္အဆိပ္အေတာက္ ေၾကာင့္မဆို ျဖစ္ပြားရေသာ အဆိပ္သင့္ျခင္းအား၀မ္းဗိုက္အတြင္းမွ စုတ္ယူထားျခင္း မရွိေသးေသာ အဆိပ္မ်ားအား အန္ထုတ္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား ရွိေသာ မိသားစုအတြက္ (IPECAC) ေဆးရည္သည္ လြန္စြာအသံုး၀င္ပါ သည္။

အကယ္၍ မ်ဳိခ်မိေသာ အဆိပ္သည္ (PETROLEUM-BASED COMPOUND OR STRONG ACID OR ALKALI) ေရနံကို အေျချပဳေသာ ဓာတ္ေပါင္းသို႔မဟုတ္ အက္ဆစ္အျပင္း စားသို႔မဟုတ္ ထံုးဓာတ္-အယ္လ္ကာလီျဖစ္ေနပါက (IPECAC) အား မတိုက္ပါ ႏွင့္၊ ဆရာ၀န္ႏွင့္အျမန္ျပသပါ။

အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းအားကေလးမ်ားမမွီႏိုင္ေသာ ေနရာ၌ထားျခင္းက အန္ေဆးသံုးစြဲရန္ ထားရွိျခင္းထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ျဖစ္လာမွေဆးရွာရျခင္း ကင္းေ၀းေစရန္ အန္ေဆး၀ယ္ထားၿပီး ကေလးမ်ားမမွီႏိုင္သည့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာ၌ ထားသိုပါ။

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ (IPECAC) စားပြဲတင္ဇြန္းတစ္ဇြႏ္း (15ml) ႏွင့္ ႀကီးေသာကေလးမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ လက္ဖက္ ရည္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္းမွ ေလးဇြန္းအထိ (10~20ml) ကိုေရေႏြးႏွင့္တိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အဆကို ေအာ့အန္လာသည့္တိုင္ေအာင္ ေရေႏြး ဆက္၍တိုက္ပါ။ ထူးျခားမႈမရွိပါက ေနာက္(၁၅)မိနစ္ၾကာလွ်င္ ေဆးထပ္တိုက္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား

ဤေဆးရည္သည္ ေသာက္ရမႈမေကာင္း၊ အ၀င္ဆိုးေသာ္လည္း အႏၲရာယ္မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္အနံဖတ္မ်ား အသက္႐ႈႁပန္မွတစ္ဆင့္ အဆုတ္ အတြင္း၀င္မသြားသ၍ ဘာမွ်မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သတိေမ့ေနသူႏွင့္ သတိေမ့လုနီးပါးျဖစ္ေနသူအား ဤေဆးမတိုက္ပါႏွင့္။ အဆုပ္အ တြင္း အစာမ်ား၀င္ေရာက္သြားၿပီး (PNEUMONIA) အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေငြ႔ျပန္တတ္ေသာ အာနိသင္ရွိသည့္ အန္ ေဆးမ်ားျဖစ္သည့္ ေရနံဓာတ္ေပါင္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အန္ေဆးမ်ားမတုိက္ပါႏွင့္၊

ဤေဆးမ်ားသည္ အေငြ႔ျပန္ၿပီး အဆုတ္မ်ားအတြင္း ႐ႈသြင္းမိပါက အဆုတ္ပ်က္စီးသြားပါလိမ့္မည္။

ေဆး၀ါးမ်ား

- IPECACUANHA

 

ကိုးကားစာအုပ္မ်ား

(1)        TAKE CARE OF YOURSELF

(2)        HOME GUIDE TO MEDICATION