Primary tabs

ေအာက္တိုုဘာလအတြက္ ကံဇာတာ

ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ေန႔အလုိက္ ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ဆရာ စံဇာဏီဘုိ
 
 

တနဂၤေႏြေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္

 
 

ေအာက္တိုဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း

 
    ေနအိမ္ကိစၥ၊ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေျပာဆိုေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္အၾကံအစည္သစ္မ်ား ေအာင္ျမင္ မည္။ တစ္ပါးသူအမႈကိစၥမ်ား လုိက္လံကူညီရလိမ့္မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ အလုပ္ရွာျခင္းျပဳရန္ အထူးေကာင္းသည္။ အလုပ္ကံေကာင္းမည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၂၊ ၃၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေဆးထိုး၊ ေဆးေသာက္မွားယြင္းျခင္းမ်ား ဂ႐ု စိုက္ရမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၄၊ ၆၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ၾကာသပေတးေမြးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမွထူးျခားမည္။
 

ယၾတာ − အုန္းသီး ၆ စိပ္ကို ဆားျဖဴး၍ ဘုရားကပ္လွဴျခင္းျပဳပါ။

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း

    ခရီးကိစၥ အၾကံအစည္မ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္မည္။ မိသားစုတြင္ ခရီးသြားရန္ စီစဥ္သူမ်ား ရွိက အလုိရွိရာ ေရာက္ရွိမည္။ တစ္ဆစ္ခ်ဳိး ခရီးသြားရျခင္းရွိမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အမႈကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ ယွဥ္ ၿပိဳင္လာသူမ်ားကို အႏိုင္ရရွိမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္ရွိ အသက္ငယ္ဆံုးသူတြင္ ေဘးဥပါဒ္ ၾကံဳတတ္သည္။ သူခိုးသူဝွက္ အႏၲရာယ္ဂ႐ုစိုက္ရမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေနရာထုိင္ခင္း ေျပာဆုိမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ မည္။ ေဝးကြာေနေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။    
 

ယၾတာ − ဇြန္းအေဟာင္းအက်ဳိးမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

 
 

တနလၤာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္

 
 

ေအာက္တိုဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း

    ေတြေဝဒိြျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္ေကာင္းမ်ား လက္လႊတ္ဆံုး႐ႈံးရမည္။ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည္တို႔ ကို မလုပ္ျဖစ္၊ မရည္ရြယ္ဘဲ ေရွ႕တိုးလုပ္ေသာ ကိစၥမွ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အဆင့္ တိုးတက္မည္။ အဂၤါေန႔ေမြးသူမ်ား ေကာင္းက်ဳိးေပးမည္။ စေနနံ၊ အဂၤါနံလုပ္ငန္းရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္၍ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းရမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၃၊ ၅၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ထြက္ေပါက္ရွာၿပီး ေငြကုန္မည္။ ရသင့္ရထုိက္ေသာ ေငြမရ။ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရတတ္သည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ခရီးကိစၥအဆင္ေျပမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပး မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
 

ယၾတာ − ဘုရားတစ္ဆူ၏ ေမြးေန႔ေထာင့္တြင္ ဆီး (၃)ညြန္႔၊ ဖေယာင္းတုိင္(၁၅)တိုင္ ပူေဇာ္ပါ။

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း

    ၾသဇာအရွိန္အဝါျမင့္မားမည္။ ေျပာေရးဆိုေရး ေအာင္ျမင္မည္။ တစ္ပါးသူႏွင့္မတူ ျခားနားေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။
    ေအာက္တုိဘာ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းရရွိ မည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ ကားပ်က္ျခင္း၊ ကား ဘီးေပါက္ျခင္းမ်ားၾကံဳက တစ္ပတ္တာ ကာလအတြင္း ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးသြားျခင္း မျပဳရ။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၁ ရက္ ၾကားကာလမ်ားတြင္ အိမ္အနီးအပါး မိတ္ေဆြအ တြင္း မီးဖြားသူရွိက မုန္႔၊ အားေဆး၊ အႏွီးလက္ေဆာင္ေပးပါက ထူးျခားေသာအက်ဳိးဆက္ၾကံဳေပးမည္။
 

ယၾတာ − အိမ္ဘုရားစင္တြင္ ကၽြဲေကာသီး၊ စပ်စ္သီး မၾကာခဏဒါနျပဳပါ။

 

အဂၤါေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္

 
 

ေအာက္တိုဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း

    မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းတိုးပြားမည္။ အကူအညီေပးေသာသူမ်ား ၾကံဳမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား ကို ေက်ာ္လႊား၍ အလုိဆႏၵရွိသေလာက္ တိုးတက္မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၃၊ ၅၊ ၇၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ၾသဇာအရွိန္အဝါႀကီးမားေသာ ေနရာအဆင့္ကို ရရွိမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၂၊ ၉၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ တနလၤာေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ားေၾကာင့္ အမႈ ျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၄၊ ၆၊ ၇၊ ၈ ရက္မ်ားတြင္ စြန္႔စားၿပီး လုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားအဆင္ေျပမည္။ ရန္ ႏွင့္ယွဥ္၍ လုပ္ကိုင္ကာ တိုးတက္မႈရရွိမည္။
 

ယၾတာ − အုန္းပင္ကိုမွီ၍ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူကာ ဆီးသီးစား၍ ဆီးညြန္႔ေဆာင္ကာ လုိရာၾကံစည္ပါ။

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း

    အတိုက္အခံရန္မ်ားမည္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မလုပ္ဖူးေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ေပၚမည္။ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား မာယာမ်ားသူမ်ား၏ ေခ်ာက္တြန္းျခင္း ခံရတတ္သည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းတို႔မွ အက်ဳိး ဆက္ေကာင္းမ်ားရရွိမည္။
    ေအာ္တိုဘာ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ရည္မွန္းထားသည္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚ မႈ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္တတ္သည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္အနီးအပါး၌ ေပ်ာ္ပြဲ၊ ရႊင္ပြဲမ်ား၊ အိုးစည္ဗံုေမာင္းလွည့္လည္တီးခတ္ျခင္းမ်ား ၾကံဳတတ္သည္။
 

ယၾတာ − အိမ္ရွိေၾကးဆင္းတုေတာ္၊ ေၾကးခြက္၊ ေၾကးလင္ဗန္းႏွင့္တကြ ေၾကးထည္ပစၥည္းတို႔ကို အေရာင္ဖြင့္ျခင္း၊ ေတာက္ပေအာင္ ပြတ္တိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

 

ဗုဒၶဟူးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္

 
 

ေအာက္တိုဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း

    ရန္အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ေငြကုန္မ်ားစရာမ်ား ဆက္တိုက္ေပၚေပါက္မည္။ မည္သည့္အရာကို ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ ေလးေလးနက္နက္မရွိသလုိ ျဖစ္မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၂၊ ၄။ ၅၊ ၆၊ ၉၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သစ္မ်ား စတင္ႏိုင္မည္။ အလုပ္သစ္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ရသင့္သည့္ေငြေၾကး၊ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၃၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ကိုယ္က အျပည့္အဝယံုၾကည္ထားသူကပင္ မိမိ အား ဒုကၡေပးမည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူမ်ားေတြ႕မည္။ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္တတ္သည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၄၊ ၇၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အထူးေကာင္းသည္။ ရည္မွန္းသေလာက္ အဆင္ေျပမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားၾကားမွ တက္လမ္းရမည္။ မိသားစု စီးပြားတက္လမ္းပြင့္မည္။
 

ယၾတာ − အိပ္ရာေခါင္းရင္းတြင္ ဆန္ (၁၇)ဆုပ္ထား၍ အိပ္ပါ။

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း

    လူဝင္မည္။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းဝင္ကိန္းေပၚျခင္းသည္ ေကာင္းျခင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ တစ္ပါးသူႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အၾကံသစ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ သစ္မ်ား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါေကာင္းက်ေရာက္သည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အညံ့ရွိမည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ ျပႆနာ တစ္မ်ဳိးၿပီး တစ္မ်ဳိး ေျဖရွင္းရမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား ေက်ာ္လႊား၍ အလုပ္စီးပြား တိုးတက္မည္။ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိမည္။
 

ယၾတာ − သံဃာေတာ္တို႔ကိုျဖစ္ေစ၊ သီလရွင္တို႔ကိုျဖစ္ေစ လြယ္အိတ္တစ္လံုးလွဴပါ။

 

ရာဟုေမြးသူမ်ားတြက္

 
 

ေအာက္တိုဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း

    ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသံုးခ်၍ အလုပ္အၾကံအစည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေအာင္ ျမင္မည္။ ႐ုတ္ခ်ည္းဆံုးျဖတ္လုိက္ေသာ ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၂၊ ၄၊ ၅၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အၾကံအစည္ေအာင္ျမင္မည။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၃၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားမည္။ ရန္အတိုက္ အခံႏွင့္ယွဥ္၍ အလုပ္ကိစၥမ်ား လုပ္ရမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ထူးျခား ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိမည္။
 

ယၾတာ − နန္းႀကီးသုပ္ ကိုယ္တိုင္လည္းစားပါ။ ဒါနလည္းျပဳပါ။

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း

    ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုိလားခ်က္မ်ားအား အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ကာလအတန္ၾကာ ဆႏၵ ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥမ်ားအား ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အၾကံအစည္ေအာင္မည္။ အလိုဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕မည္။ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အရာရာအဆင္ေျပမည္။ ခရီးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။
 

ယၾတာ −  ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုတ္ကို အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာမူ၍ မၾကာခဏစားသံုးျခင္းျပဳပါ။

 

ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္

 
 

ေအာက္တိုဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း

    အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ တိုးတက္မည္။ မိသားစုတြင္ စေနေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ အဂၤါေန႔ေမြးသူမ်ား ရွိက ၎တို႔တြင္ အလုပ္တိုးတက္ျခင္း၊ စီးပြားကံေကာင္းျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားရွိမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ကိစၥ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ မည္။ အေျပာင္းအေရႊ႕၊ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ အက်ဳိးရွိမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၂၊ ၅၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ရန္မ်ားမည္။ မနာလိုအၿပိဳင္ အတိုက္အခံျပဳသူ မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ နာမည္သိကၡာ ထိခိုက္တတ္သည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၆၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်၍ အက်ဳိးအျမတ္ရွိမည္။
 

ယၾတာ −  ဘုရား၊ တန္ေဆာင္းေဆာက္ရာတြင္ အုတ္ အလွဴဒါနျပဳပါ။

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း

    ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းမွေကာင္းေသာ တိုးတက္မႈမ်ားရ မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၆၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ ျမင္မည္။ အၿပိဳင္ၾကားမွ တိုးတက္မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ သူမ်ား ျပႆနာ၊ ကုိယ့္ျပႆနာ ျဖစ္တတ္သည္။ စြပ္စဲြခံရမည္။ နာမည္သိကၡာထိခိုက္မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ အတိုက္အခံအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အဂၤါေန႔ေမြးသူ အႀကီးအကဲထံမွ အေထာက္အကူရမည္။
 

ယၾတာ −  ေနအိမ္ရွိ မီးသီးအေဟာင္းမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးျပဳျခင္း ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။

 

ေသာၾကာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္

 
 

ေအာက္တိုဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း

    ဥစၥာဓနႏွင့္ လာဘ္လာဘတိုးပြား တိုးတက္မည္။ ရည္မွန္းခ်က္သစ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ား မွ ထူးျခားစြာတိုးတက္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခား အက်ဳိးေပးမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၇၊ ၉၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အရာရာအဆင္ေျပမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ဥစၥာဓနတိုးပြားမည္။ အလုိျပည့္မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၅၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ေသြးသားေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာမ်ား၏ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း ၾကံဳမည္။ အၿပိဳင္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ရည္မွန္း ခ်က္ျမင့္ျမင့္မားမားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္အက်ဳိးေပးမည္။
 

ယၾတာ −  သံဃာေတာ္တို႔အား သၾကားလွဴပါ။

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း

    ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ ေငြေၾကး စီးပြားကံေကာင္းမည္။ ကာလရွည္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိ မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲ မ်ားေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အၿပိဳင္အတိုက္အခံမ်ားအား အႏိုင္ရမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၉၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ျပႆနာအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ ရမည္။ ရန္မ်ားမည္။ လူယံုဒုကၡေပးတတ္သည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ားရပ္၍ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား
စတင္ႏိုင္မည္။ ေအာင္ျမင္မႈ၊ တိုးတက္မႈသစ္မ်ား အထင္အရွားရရွိမည္။ ေမြးရပ္ကိုခြာ၍ အရပ္တစ္ပါး သုိ႔ သြားေရာက္ကာ ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိမည္။
 

ယၾတာ −  သြားတိုက္တံအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

 

စေနေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္

 
 

ေအာက္တိုဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း

    အဂၤါနံစက္ပစၥည္း၊ ဆန္၊ ဆီ... အစရွိသည္တို႔မွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာ မည္။ ယခင္ဆံုး႐ႈံးထားသည္မ်ားပင္ ျပန္လည္အဆင္ေျပမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၃၊ ၆၊ ၈၊ ၉၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အကူအညီရမည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ဳိးေပးမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၂၊ ၅၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးလက္လြန္မည္။ လူယံုဒုကၡေပး မည္။ သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူအား ေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕၍ စိတ္ေသာကျဖစ္ရမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၄၊ ၇၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ လက္စြပ္ဝင္မည္။ အရြယ္လြန္လူပ်ဳိႀကီးမ်ား ေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ကိစၥၾကံဳမည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖုိ႔ လြန္စြာစန္းပြင့္မည္။
 

ယၾတာ −  ဗလာစာအုပ္၊ ခဲတံမ်ား လွဴဒါန္းပါ။

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း

    ေနအိမ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ခြင္တြင္ျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသမီးအႀကီးအကဲတို႔၏ ေျပာဆုိမႈအေပၚ လုိက္လံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ရရွိမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ မရည္ရြယ္ဘဲ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္သို႔ နာတာရွည္ေရာဂါေဝဒနာ သည္မ်ား လာေရာက္တတ္သည္။ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္အတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။
    ေအာက္တိုဘာ ၁၆၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ခရီးသြား၍ အက်ဳိးရွိမည္။ ပ်က္ယြင္းသြားေသာ ခရီးစဥ္မ်ားပင္လွ်င္ ျပန္လည္သြားေရာက္ရကိန္း ၾကံဳမည္။
 

ယၾတာ −  ဆီထမင္းကို ၾကက္သြန္ေၾကာ္ႏွင့္တြဲ၍ ဘုရားကပ္လွဴပါ။ ကိုယ္တိုင္လည္း စားသံုးပါ။