Primary tabs

ၾသဂုတ္လအတြက္ ကံဇာတာ

ၾသဂုတ္လအတြင္း ေန႔အလုိက္ ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ဆရာစံ -ဇာဏီဘုိ


တနဂၤေႏြေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ဤရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေနမည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ အတုိက္အခံျပဳသူမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳေတြ႕ရမည္။
ၾသဂုတ္ ၃၊ ၄၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ရသင့္ရထုိက္သည္မ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံရရွိမည္။ ေရႊဝင္ကိန္းရွိမည္။ လူဝင္ကိန္းရွိမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေခ်းငွားက ဆံုး႐ံႈးမည္။ တစ္ပါးသူထံမွ ေငြေၾကးယူငင္၍ လုပ္ကိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အညံ့ၾကံဳတတ္သည္။
ၾသဂုတ္ ၅၊ ၆၊ ၉ ရက္မ်ားတြင္ ခရီးကိစၥအဆင္ေျပမည္။ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ လုပ္သည္မ်ားမွ ေကာင္းက်ဳိးေပးျခင္းရွိမည္။
ယၾတာ - ပဲေပါင္မုန္႔ကို အေနာက္ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာမူ၍ စားသံုးပါ။

ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
မရည္ရြယ္ဘဲ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတို႔မွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးရရွိမည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေတာင္အရပ္မွ လူမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ မ်က္စိတြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္တတ္သည္။ အိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥစကားမ်ားရမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ မတင္မက်ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းရရွိမည္။
ယၾတာ - အနက္ေရာင္ထီးကိုေဆာင္း၍ အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာမူကာ ႏွမ္းပ်စ္စား၍ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။


တနလၤာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ကာလအတန္ၾကာ ေဝးကြာေနေသာ မိတ္ေဆြေဟာင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုမည္။ ေငြေခ်းလိမ့္မည္။ လိမ္ညာလွည့္စားလိမ့္မည္။
ၾသဂုတ္ ၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ကံျမင့္ေသာရက္မ်ားျဖစ္သည္။ ေျပာေရး၊ ဆိုေရးေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။
ၾသဂုတ္ ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၈၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ေျခႏွင့္ခါးတြင္ မေတာ္တဆထိရွမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္ယြင္းတတ္သည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၅၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ဆိုင္းငံ့ရပ္တန္႔ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
ယၾတာ - နာနတ္ယို မၾကာခဏဘုရားကပ္လွဴပါ။

ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ား အရာမထင္။ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ သူတစ္ပါးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ ကိစၥမွန္သမွ် အဆင္ေျပမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေျမကိစၥ၊ အေမြကိစၥစကားေျပာရမည္။ စကား ေအာင္ျမင္မည္။ အတတ္ပညာကို အသံုးခ်၍ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္းၾကံဳမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ တန္ဖိုးႀကီးျမင့္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုအား ဝယ္ယူရန္စုစည္းထားေသာ ေငြကို ေခ်းငွားရျခင္းၾကံဳမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေဆြမ်ဳိး၊ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ားအတြက္ လုိက္လံေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား အဆင္ေျပမည္။
ယၾတာ - စာသင္သားတစ္ဦးအား ေဘာပင္၊ ေပတံ အလွဴဒါနျပဳပါ။


အဂၤါေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေနထိုင္ေသာေနရာ၊ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းတုိ႔တြင္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမရွိ။ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွိမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၊ ၅၊ ၆၊ ၉၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ပံုမွန္ထက္ေငြဝင္မည္။ ထီေပါက္သကဲ့သုိ႔ ေငြအစုလုိက္ ဝင္ျခင္းျဖစ္မည္။ လုပ္ငန္းတိုးတက္မည္။
ၾသဂုတ္ ၃၊ ၄၊ ၇၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ဆီး၊ မ်က္စိႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေရာက္တတ္သည္။
ၾသဂုတ္ ၈၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ျပည္ပခရီးကံေပၚမည္။ လူမ်ဳိးကြဲအက်ဳိးေပးမ္ည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား စီစဥ္ထားမႈမ်ား လုိရာခရီးေရာက္မည္။
ယၾတာ - အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ငွက္ေပ်ာသီးစားကာ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။

ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
က်န္းမာေရးအညံ့ၾကံဳက မေပါ့အပ္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ဝင္တတ္သည္။ ထြက္ေပါက္ရွာၿပီး ေငြကုန္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သမွ် ထြန္းေပါက္မည္။ အမ်ားအေပၚ ဦးေဆာင္ႏိုင္မည္။ ၾသဇာအရွိန္အဝါႀကီးမားမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေရႊထည္လက္ဝတ္ရတနာလာေရာက္ ေရာင္းခ်သူ၊ ေပါင္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳမည္။ လက္ခံျခင္းမျပဳရ။
ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၄၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အတတ္ပညာကို အေျခတည္၍ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။
ယၾတာ - ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာသူမ်ားကို ပညာသင္စရိတ္ ပံ့ပုိးကူညီပါ။


ဗုဒၶဟူးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အလုိျပည့္ျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥ၊ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ ထြန္းထြန္း ေပါက္ေပါက္ေအာင္ျမင္မည္။ ဘဝတိုးတက္မႈရရွိမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္မရွိသူ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အဂၤါနံ (ဆန္၊ ဆီ၊ ေဆး၊ စက္) အစရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။
ၾသဂုတ္ ၃၊ ၄၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အခ်စ္၊ ေမတၱာေရးရာ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ျဖစ္မည္။ တဇြတ္ထိုးလုပ္လုိစိတ္မ်ားေပၚမည္။
ၾသဂုတ္ ၂၊ ၉၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အကူအညီေကာင္းရရွိမည္။ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - စပ်စ္သီး မၾကာခဏစားပါ။ ထူးျခားစြာ လာဘ္ပြင့္ျခင္းရွိမည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အေျပာင္းအေရႊ႕၊ အေျပာင္းအလဲမ်ားမည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ေငြမျမဲ မူလအလံုးစံု အထုိင္က်အဆင္ေျပေနသည့္ ကိစၥအားလံုးအသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၅၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အတတ္ပညာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားမည္။ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြတို႔ကို အလံုးအရင္းလုိက္သံုးစြဲရျခင္းၾကံဳမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာ ဆံုး႐ံႈးထားသည္မ်ား လက္ဝယ္ ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဘိန္းမုန္႔လွဴပါ။


ရာဟုေမြးသူမ်ားတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္ျမင့္မားမားထားသင့္သည္။ အလုပ္ကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ ျမင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ ထြန္းေပါက္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္းမ်ားထံမွ ထူးျခားေသာ အကူအညီရမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ ေပါင္းစည္း၍ တိုးတက္မႈရမည္။
ၾသဂုတ္ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္္တတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွ သြားပုပ္ေလလြင့္ သိကၡာက်ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိမည္။
ၾသဂုတ္ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား လုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္မည္။ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္းမ်ား ရရွိမည္။
ယၾတာ - ေရွာက္သီး ၁လံုးကို ေရႊေရာင္သုတ္၍ ေရႊထီးစုိက္ကာ ေၾကးဖလားတစ္လံုးတြင္ထည့္၍ အျမင့္တင္ပါ။

ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
စိတ္ပ်ံ႕လြင့္လြယ္မည္။ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကိစၥမ်ားအေပၚ စိတ္မဝင္စားသလုိျဖစ္ေနမည္။ မီးဖုိေခ်ာင္တြင္ အပ်က္အစီးမ်ားရွိမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ အလုိရွိရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕တတ္သည္။ အစားအေသာက္မွားယြင္းတတ္သည္။
ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေဆာင္ရြက္၍ ထင္ရွားေသာတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။
ယၾတာ - သံလုိက္တံုးတစ္တံုးကို ေရႊစကၠဴႏွင့္ပတ္၍ ပိုက္ဆံအိတ္တြင္ထည့္၍ ေဆာင္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အလုပ္အၾကံအစည္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရန္ အခါေကာင္းက်ေရာက္သည္။ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္သမွ် ထြန္းေပါက္မည္။
ၾသဂုတ္ ၆၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ အလုိျပည့္စံုမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။
ၾသဂုတ္ ၂၊ ၄၊ ၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ား ရွိမည္။ ရန္မ်ားမည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၇၊ ၉၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အၾကံသစ္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္လုိက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - သံဃာေတာ္မ်ားအား ၾကံရည္ ဒါနျပဳပါ။

ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ အလုပ္အၾကံေအာင္မည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ရန္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊားၿပီး တိုးတက္မႈရမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အၾကံအစည္ေအာင္ျမင္မည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္မည္။ အလုပ္အဆင့္တက္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အရာရာသတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ သင့္သည္။ ေငြေၾကးစီးပြားပိုင္းတြင္ ထူးျခားေသာ တက္လမ္းရရွိမည္။
ယၾတာ - အုန္းပင္ေအာက္တြင္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ရပ္ကာ ဇီးယိုစားျခင္း မၾကာခဏျပဳပါ။


ေသာၾကာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ထူးထူးျခားျခား ေငြဝင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ စိတ္ကူးသစ္မ်ား လက္ေတြ႕အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲအက်ဳိးေပးမည္။
ၾသဂုတ္ ၅၊ ၆၊ ၉၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္သစ္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခား ႏွင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးဆက္ရမည္။
ၾသဂုတ္ ၄၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမအတြက္ စကားမ်ားရျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲ မ်ားၾကားမွ တိုးတက္မႈရရွိမည္။
ယၾတာ - ေႂကြပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္အတြင္း ေကာက္ညႇင္းေပါင္း ၃ပံုရံ၍ ဘယာေၾကာ္ႏွင့္တြဲကာ စားသံုးပါ။

ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ကိုယ္မလုပ္ေသာကိစၥ ကိုယ္လုပ္သေယာင္၊ ကိုယ္မေျပာေသာစကား ကိုယ္ေျပာသေယာင္ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုခံရမည္။ က်န္းမာေရးအညံ့မ်ားတစ္မ်ဳိးၿပီး တစ္မ်ဳိးၾကံဳတတ္သည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ေျဖရွင္းရန္ ေကာင္းသည္ိ။ ေငြေၾကးကိစၥေျပာဆို ေအာင္ျမင္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ညာေျခ၊ ညာလက္တြင္ မေတာ္တဆထိရွမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ေဆးထိုး၊ ေဆးေသာက္မွားယြင္းတတ္သည္။
ၾသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကံေကာင္းသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆံုစည္းမည္။ စေနနံ၊ တနလၤာနံ ပစၥည္းမ်ား ဝင္းကိန္းရွိသည္။
ယၾတာ - ႏို႔ခဲ၊ ဒိန္ခဲ အစရွိသည္မ်ား ဒါနျပဳပါ။


စေနေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ယံုၾကည္စြာႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ၾကံဳမည္။ ေငြေၾကးရွိလင့္ကစကား လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိသူမ်ားက မိမိႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၄၊ ၅၊ ၈၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ ႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္ထားသည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ား ရရွိမည္။
ၾသဂုတ္ ၂၊ ၃၊ ၇၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူက သတိႏွင့္ဝယ္ယူပါ။ အပ်က္အစီးမ်ား ပါလာတတ္သည္။
ၾသဂုတ္ ၆၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ လမ္းသစ္ထြင္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။
ယၾတာ - ငွက္ေပ်ာဖက္ကိုကန္ေတာ့ထိုး၍ ခေရပန္း (၃၂)ပြင့္ကိုထည့္၍ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
က်န္းမာေရးအညံ့အဆိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ဦးေခါင္းေသြးေရာက္၍ မူးေမာ္ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေရာဂါေဝဒနာျဖစ္ျခင္း၊ ဆီး၊ မ်က္စိႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆး႐ံုေဆးခန္းေရာက္္တတ္သည္။
ၾသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အရပ္ေဝး၊ ရပ္ျခား၊ ေျမျခားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားအက်ဳိးေပးမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အႀကီးအကဲဆရာသမားမ်ား၏ ၿငိဳျငင္ျခင္းခံရမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၄၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သစ္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရမည္။ ထီးၿပိဳ၊ ထီးပ်က္မ်ား ဦးေဆာင္လွဴဒါန္းရမည္။
ယၾတာ - ဝါးပင္ရိပ္ေအာက္တြင္ ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ထန္းလ်က္ခဲစားကာ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။