Primary tabs

ဇူလိုင္လအတြက္ ကံဇာတာ

ဆရာ စံ - ဇာဏီဘုိ
ဇူလုိင္လအတြက္ ေန႔အလုိက္ ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


တနဂၤေႏြေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မည္။ တစ္စံုတစ္ရာအေပၚ၌ အာ႐ံုစူးစိုက္၍ မရေအာင္ ျဖစ္ေနမည္။ ေဆာင္ရြက္ေန ဆဲကိစၥမ်ားအေပၚ စိတ္မဝင္စား။ ေငြရွာရန္ထက္ သံုးစဲြရမည့္ စိတ္မ်ား တဖြဲဖဲြေပၚေနမည္။
ဇူလုိင္ ၄၊ ၅၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြတိုးပြားမည္။ ပညာသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။
ဇူလုိင္ ၃၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ သြားက်ဳိးျခင္း၊ သြားပဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ေျခႏွင့္ ခါးတို႔တြင္ မေတာ္တဆထိခုိက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၂၊ ၇၊ ၉၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္။ ပ်က္ယြင္းသြားေသာ အစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ထိုးမုန္႔၊ လမုန္႔တို႔ကို သံဃာေတာ္တုိ႔အား လွဴဒါန္းပါ။

ဇူလုိင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ဤကာလအတြင္း ေငြေၾကးအေပးအယူမွန္သမွ် သတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ အမည္အတြင္း (အ၊ ဥ၊ က၊ ခ၊ င) ပါေသာ သူမ်ား၏ မ႐ိုးသားမႈေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ရွိမည္။
ဇူလုိင္ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ စကားေအာင္ျမင္မည္။ ပ်က္ယြင္းေသာ ကတိစာခ်ဳပ္မ်ား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္ရွိ ဒုတိယအသက္ႀကီးဆံုးသူ က်န္းမာေရး အညံ့ၾကံဳက မေပါ့အပ္။
ဇူလုိင္ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အမည္အတြင္း တနလၤာနံ (က၊ ခ၊ င) ေသာၾကာနံ (သ၊ ဟ)ပါသူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္ရွိ ေရအိုးကြဲ၊ ပန္းအိုးကြဲမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။


တနလၤာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလုိင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေငြေၾကးအလိမ္ခံရမည္။ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားစရာၾကံဳမည္။ အိုး အိမ္ကိစၥအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္။
ဇူလုိင္ ၄၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ ေငြဝင္ကိန္းေပၚမည္။ ႀကိဳးပမ္းထားသည္ တို႔မွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္ရမည္။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၃၊ ၆၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အဂၤါေန႔ေမြးသူ၏ ျပႆနာကို ဝင္ေရာက္ကူညီေျဖရွင္း ရင္း ကိုယ္တိုင္အမႈအခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၂၊ ၈၊ ၉၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ အတတ္ပညာမ်ား တိုးတက္မည္။
ယၾတာ - အေနာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ထီးအနက္ကို ေဆာင္းကာ ေျမပဲယို စားပါ။

ဇူလုိင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ေငြေၾကးဥစၥာတိုးပြားမည္။ လက္လြန္ေသာ ေငြျပန္ရမည္။ ဥစၥာဓနတိုးပြားမည္။ ေရွးဘုန္း၊ ေရွးကံရွိသူမ်ား ထီေပါက္ျခင္းၾကံဳမည္။
ဇူလုိင္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ဝင္ျခင္း ပိုင္ဆိုင္မႈတိုးပြားျခင္းရွိမည္။ ေျမကိစၥစကားေျပာဆို ေအာင္ျမင္မည္။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္သို႔ အပူသည္မ်ား ေရာက္လာတတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မႈရွိမည္။ အိမ္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ အပ်က္အယြင္းရွိက ခ်က္ခ်င္းျပင္ပါ။
ယၾတာ - နာနတ္ယို မၾကာခဏဘုရားကပ္လွဴပါ။


အဂၤါေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္အတုိက္အခုိက္ၾကံဳမည္။ အိမ္ရွိ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား က်န္းမာေရးအညံ့ရွိတတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၂၊ ၃၊ ၆၊ ၇၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ စေနနံ ထီး၊ ဖိနပ္၊ အထည္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ ကား၍ အက်ဳိးရွိမည္။
ဇူလုိင္ ၄၊ ၅၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေျခတြင္လည္းေကာင္း၊ ခါးတြင္လည္းေကာင္း အနာတရ ျဖစ္တတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၈၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခြင့္အေရးသစ္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္သည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္၏ အေနာက္ေတာင္အရပ္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳပါ။

ဇူလုိင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အမႈျပႆနာ ႐ႈပ္ေထြးသူမ်ားအား လိုက္လံကူညီရလိမ့္မည္။ ႐ံုးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ အာမခံျခင္းမ်ားေရွာင္ပါ။
ဇူလုိင္ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ ခရီးသြား၍ အက်ဳိးရွိမည္။
ဇူလိုင္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ရန္အတိုက္အခံမ်ား ၾကံဳတတ္သည္။ မ်က္စိတြင္ မေတာ္တဆ ျဖစ္တတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အိုးအိမ္သစ္ဝင္မည္။ အိမ္ျပင္ရမည္။ အလုပ္တိုးတက္မည္။
ယၾတာ - ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အုန္းသီးလွဴပါ။


ဗုဒၶဟူးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳၿပီးမွ အလုိရွိရာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အာမခံေပးရျခင္း၊ သက္ေသလုိက္ရျခင္းမ်ား ၾကံဳမည္။
ဇူလိုင္ ၁၊ ၂၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အဆင့္တိုးတက္မည္။ အမ်ားကိစၥဦးေဆာင္ရမည္။
ဇူလုိင္ ၄၊ ၅၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ကားအဝင္မေတာ္။ ျခံ၊ အခန္း၊ ေငြေၾကးကိစၥ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။
ဇူလုိင္ ၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေမတၱာေရး ကံေကာင္းမည္။ လူခ်င္၊ လူခင္ေပါမ်ားမည္။ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။
ယၾတာ - စေနနံ ထီး၊ ဖိနပ္၊ အထည္ အစရွိသည္မ်ား အလွဴဒါန မၾကာခဏျပဳပါ။

ဇူလုိင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ေငြေၾကးကိစၥစကားမ်ားရမည္။ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မိသားစုႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ လမ္းသစ္ထြင္၍လုပ္ရန္ အခြင့္အေရးေပၚမည္။ ေရွ႕တိုးလုပ္ပါ။ ေအာင္ျမင္မည္။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေရွ႕တစ္မ်ဳိး၊ ကြယ္ရာတစ္မ်ဳိး ဆက္ဆံသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။
ဇူလုိင္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အလွဴအတန္းကိစၥမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ - တံျမက္စည္း၊ ၾကက္ေမႊး အစရွိသည္တို႔ကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔လွဴပါ။


ရာဟုေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္သမွ် ထက္ထက္ျမက္ျမက္ႏွင့္ အလုိျပည့္စံုမည္။ အခက္အခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ရမည္။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အတုိက္အခံအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္၊ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္းမ်ား ရရွိမည္။
ဇူလုိင္ ၃၊ ၅၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ား ၾကံဳမည္။ က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာမည္။
ဇူလုိင္ ၂၊ ၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ရန္အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ရမည္။
ယၾတာ - ေျမပန္းအိုးတစ္အိုးအတြင္း၌ ထိက႐ုန္းပင္စိုက္ကာ အိမ္ေခါင္းရင္းဘက္ျခမ္းတြင္ ထားရွိလုိက္ပါ။

ဇူလုိင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို အသံုးခ်၍ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ျမင့္မားေသာ ဘဝအေနအထားကို ရရွိမည္။
ဇူလုိင္ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္မည္။ ဦးတည္လုပ္ကိုင္သမွ် ထြန္းထြန္း ေပါက္ေပါက္ျဖစ္မည္။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေရႊလက္ဝတ္ရတနာ ထြက္ကိန္းရွိသည္။
ဇူလုိင္ ၁၉၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ပညာသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - ဖ႐ံုေစ့ ၃၁ ေစ့၊ ကြာေစ့ ၃၁ ေစ့ကို ဗလာစာရြက္ေပၚတင္၍ ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာမူကာလိုရာ ဆႏၵျပဳပါ။


ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
က်န္းမာေရးအညံ့ရွိမည္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် ရန္အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး လုပ္ရမည္။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အၾကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ အဆင္ေျပမည္။
ဇူလုိင္ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အစြပ္စြဲခံရတတ္သည္။ အထင္မွားခံရမည္။
ဇူလုိင္ ၂၊ ၈၊ ၉၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အညံ့အားလံုးကို ေက်ာ္လႊားၿပီးမွ အလုိရွိရာ ျပည့္စံုျခင္းရွိမည္။
ယၾတာ - ဝါး႐ံုရိပ္တြင္ နားခို၍ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေသာက္ကာ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။

ဇူလုိင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ပဋိပကၡမ်ားမည္။ ရန္ႏွင့္ယွဥ္၍ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ အခက္အခဲမ်ား ၾကားမွ အလုိရွိရာ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ဇူလုိင္ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္ကူးထားသည့္ အလုပ္အၾကံအစည္ မွန္သမွ်ကို ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးစရာမ်ားရွိမည္။ ေငြေၾကး အေပးအယူသတိျပဳပါ။
ဇူလုိင္ ၁၉၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားအဆံုးသတ္ႏိုင္မည္။ ခရီးကိစၥ၊ လူမ်ဳိးကြဲကိစၥ အက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ - ေရႊၾကည္ဆႏြင္းမကင္းကို သံဃာေတာ္တို႔ကို လွဴဒါန္းပါ။


ေသာၾကာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အခါေကာင္းက်ေရာက္သည္။ ခရီးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။
ဇူလုိင္ ၆၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ေျပာဆိုသမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။
ဇူလုိင္ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္႐ႈပ္စရာမ်ား ရွိမည္။ ျပန္႔ၾကဲေနေသာ ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္စုေဆာင္းရင္း စာရင္းဇယား ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၂၊ ၈၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္သည္။ ျပႆနာမ်ားအား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။
ယၾတာ - ယြန္းလင္ဗန္းေပၚတြင္ သရက္သီးတင္၍ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ဇူလုိင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားမွ အလုိျပည့္ျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ဆင့္ရရွိမည္။ ခရီးသြားရန္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ၾကံဳမည္။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ လူယံုဒုကၡေပးတတ္သည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိအၾကံအစည္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပ်က္ယြင္းတတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၁ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား ေအးၿငိမ္းသြားမည္။ မနာလိုသူမ်ားအား ဖယ္ရွားႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ေရွာက္ယိုစားသံုးျခင္းျပဳပါ။


စေနေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
မိမိအမည္ကို အသံုးခ်၍ ကိုယ္က်ဳိးရွာေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္။ နာမည္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ လုိက္လံေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၂၊ ၅၊ ၆၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ရမည္ဟု စိတ္ကူးမွန္းရြယ္မႈမရွိေသာ ေငြပစၥည္းဝင္မည္။ အလုပ္မရွိသူ ေကာင္းေသာ အလုပ္ရမည္။
ဇူလုိင္ ၄၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အိိမ္အနီးအပါး မီးလန္႔တတ္သည္။ ၾကာသပေတးနံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ား ၾကံဳမည္။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၇၊ ၈ ရက္မ်ားတြင္ စက္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းတို႔ကို ဝယ္ယူျခင္းျပဳရန္ အခါသင့္သည္။
ယၾတာ - ေကာက္ညႇင္းေပါင္းႏွင့္ ဘယာေၾကာ္ကိုတြဲ၍ လွဴဒါန္းပါ။

ဇူလုိင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္မည္။ ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္ရရွိမည္။
ဇူလုိင္ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္သစ္မ်ား စတင္ႏိုင္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၄၊ ၂၈၊ ၂၁ ရက္မ်ားတြင္ အေပါင္းအသင္းကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ႐ႈပ္ေထြး၍ နာမည္သိကၡာ ထိခိုက္တတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေျပာဆိုသမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ ပဋိပကၡမွန္သမွ် ေျပလည္မည္။ အမႈအခင္းေအာင္မည္။
ယၾတာ - သၾကားမုန္႔ဖက္ထုပ္ကို ဘုရားကပ္လွဴပါ။ ကိုယ္တုိင္လည္း စားသံုးပါ။