Primary tabs

ဇြန္လအတြက္ ကံဇာတာ

ဆရာစံ-ဇာဏီဘို
ဇြန္လအတြင္း ေန႔အလုိက္ ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
တနဂၤေႏြေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇြန္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို အေလာတႀကီးဝယ္ယူျခင္း မျပဳရ။ မျဖစ္မေနဝယ္ယူမည္ ဆိုက စနစ္တက် စစ္ေဆးၿပီးမွ ဝယ္ယူပါ။
ဇြန္ ၃၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ခရီးကိစၥအဆင္ေျပမည္။ အမ်ဳိးသမီးမိတ္ေဆြအႀကီးအကဲ တစ္ဦးထံမွ အကူအညီရရွိမည္။
ဇြန္ ၁၊ ၄၊ ၆၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ဦးေခါင္းႏွင့္ မ်က္စိတြင္ အေသးစားထိခိုက္မႈျဖစ္တတ္သည္။ တနဂၤေႏြနံ၊ (အုန္း၊ ဥ)တို႔ကို စားသံုးရာမွ အႏရာယ္ၾကံဳတတ္သည္။
ဇြန္ ၂၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ေႂကြပန္းကန္အတြင္း ၾကာပန္းပြင့္အနီေရာင္ကိုတင္၍ ေရေလာင္းကာ အလိုရွိရာဆႏၵျပဳပါ။
 
ဇြန္ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေနရာမွ မထင္မွတ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုႏွင့္ ေငြဝင္ကိန္းၾကံဳမည္။ အိမ္ေထာင္ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ႐ုတ္တရက္ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းၾကံဳမည္။
ဇြန္ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ လုပ္ေသာကိစၥအဆင္ေျပမည္။ ေငြေၾကးကိစၥစကားေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ဇြန္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ဦးေခါင္းႏွင့္ မ်က္စိတြင္ ေဝဒနာကပ္ၿငိတတ္သည္။ ေနအိမ္တြင္ အုတ္ခဲမ်ားလာပံုက အိမ္တြင္းေရးအပူ ျဖစ္တတ္သည္။
ဇြန္ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ျပႆနာလိုက္လံ ေျဖရွင္းေပးရမည္။ ေပ်ာက္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိမည္။
ယၾတာ - ေက်ာက္ေက်ာမၾကာခဏ လွဴဒါန္းျခင္းျပဳပါ။
တနလၤာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇြန္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ပ်က္ယြင္းေနေသာ ခရီးကိစၥမ်ား ျပန္လည္အဆင္ေျပမည္။ အႀကီးအကဲဆရာသမားမ်ား၏ ၿငိဳျငင္မႈခံရမည္။ ေရတြင္ အေပ်ာ္ေဆာ့ကစားျခင္း မျပဳရ။
ဇြန္ ၂၊ ၃၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ အလွဴအတန္းမ်ား၊ မဂၤလာကိစၥမ်ား ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳရမည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မည္။
ဇြန္ ၄၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ကိစၥအတြက္ စကားမ်ားရမည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔ေမြးသူမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခုိက္ရန္ျဖစ္တတ္သည္။
ဇြန္ ၁၊ ၅၊ ၈၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ထြက္ထားေသာ ပစၥည္းျပန္ဝင္ကိန္းၾကံဳမည္။ တနဂၤေႏြနံ (အုန္း၊ ဥ)၊ ဗုဒၶဟူးနံ (ဝက္၊ လက္ဖက္) မစားရ။
ယၾတာ - အေရွ႕အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူ၍ ထီးအနက္တစ္ေခ်ာင္းေဆာင္းကာ ခ်ဳိခ်ဥ္သၾကားလံုး ငံု၍ လုိရာ ဆႏၵျပဳပါ။
 
ဇြန္ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ကိုယ္က မည္မွ်မွန္ေစ အ႐ႈံးေပးရေသာ အေနအထားၾကံဳမည္။ အေရွ႕ေတာင္အရပ္သို႔ အေပ်ာ္ခရီးသြားျခင္းမျပဳရ။
ဇြန္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ကိစၥေျပာဆို ေအာင္ျမင္မည္။ ရသင့္သည္မ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံရရွိမည္။
ဇြန္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေရွ႕သြားက်ဳိးေနသူတစ္ဦးမွ စကား႐ႈပ္ေထြးျခင္းေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္တတ္သည္။
ဇြန္ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ မိသားစုပိုင္ပစၥည္းတို႔အတြက္ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အဆင္ေျပမည္။
ယၾတာ - ထမင္းအေပၚ ေထာပတ္ဆမ္းသၾကားျဖဴး၍ ဆြမ္းကပ္ျခင္းျပဳပါ။
အဂၤါေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇြန္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အေမြကိစၥၾကံဳႀကိဳက္ ေျဖရွင္းသူမ်ား အလုိရွိရာ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အဆင္ေျပျခင္းၾကံဳမည္။ ပညာသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားၾကံဳမည္။
ဇြန္ ၂၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းတုိ႔မွ ထူးျခားစြာ အက်ဳိးေပးျခင္း၊ တုိးတက္ျခင္းမ်ား ၾကံဳမည္။
ဇြန္ ၄၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးကိစၥ စကားမ်ားရတတ္သည္။ တနလၤာနံ၊ အဂၤါနံ ပစၥည္းမ်ား အေရာင္းအဝယ္လုပ္က ဆံုး႐ံႈးမည္။
ဇြန္ ၁၊ ၃၊ ၅ ရက္မ်ားတြင္ အမ်ားကိစၥ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အေနာက္ေတာင္အရပ္သုိ႔ ခရီးသြား၍ အက်ဳိးရွိမည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္၏ အေနာက္ေတာင္အရပ္တြင္ရွိေသာ ဘုရားေစတီတြင္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳပါ။
 
ဇြန္ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ဘာသာေရးကိစၥ၊ အလွဴအတန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။
ဇြန္ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚႏွင့္ စြန္႔စားလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ဳိးရရွိမည္။ စေနေန႔ေမြးသူ၏ အၾကံဥာဏ္ကို လက္ခံပါ။
ဇြန္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေသာၾကာေန႔ေမြးေသာ ဧည့္သည္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အိမ္တြင္းပဋိပကၡမ်ားျဖစ္မည္။
ဇြန္ ၁၇၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ အေနာက္အရပ္သို႔ ခရီးသြား၍ ႀကီးပြားတုိးတက္မည္။ ေဝးကြာေနေသာ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။
ယၾတာ - ကိုယ္အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့သူတို႔အား အလွဴဒါနျပဳပါ။
ဗုဒၶဟူးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇြန္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အႀကီးအကဲႏွင့္ မိမိအၾကား အထင္မွား၊ အျမင္မွားမႈမ်ားျဖစ္ကာ သံသယဝင္ေစရန္ တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုခံရမည္။
ဇြန္ ၁၊ ၄၊ ၇၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးရရွိမည္။
ဇြန္ ၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္၏ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ သူခိုးကပ္တတ္သည္။ လံုျခံဳေရး ဂ႐ုစိုက္ပါ။
ဇြန္ ၂၊ ၅၊ ရက္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖို႔ မိမိထက္အသက္ငယ္သူႏွင့္ ေမတၱာမွ်မည္။ အမည္အတြင္း (ပ၊ ဖ၊ မ) ပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ - ေသာ့ အက်ဳိးအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။
 
ဇြန္ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
အိုးအိမ္ကိစၥအတြက္ စီစဥ္ျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြမည္မွ်ဝင္ေစ မျမဲ။ ပံုမွန္ထက္ပို၍ ကုန္က်ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။
ဇြန္ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ေငြအစုလုိက္ဝင္မည္။ အလုပ္စီးပြားေရးကိစၥတုိ႔တြင္ တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူထံမွ အကူအညီယူ၍ လုပ္ကိုင္ရမည္။
ဇြန္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ညအခ်ိန္မေတာ္ အဂၤါေန႔ေမြးသူမ်ားႏွင့္ မသြားရ။ အမႈအႏၲရာယ္ျဖစ္တတ္သည္။
ဇြန္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ဆုိင္းငံ့ထားေသာ ခရီးမ်ား သြားရလိမ့္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္အတုိက္အခံမ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။
ယၾတာ - ေရသန္႔အလွဴဒါနျပဳပါ။
ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇြန္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
စက္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အသစ္တိုးပြားျခင္းရွိမည္။ ေျမကိစၥ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား အဆင္ေျပႏိုင္သည္။
ဇြန္ ၄၊ ၇၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ၾကံဳမည္။ မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္းမ်ားေတြ႕မည္။
ဇြန္ ၁၊ ၃၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမည္။ ေငြေၾကး စာရင္းဇယား႐ႈပ္ေထြးတတ္သည္။
ဇြန္ ၂၊ ၅ ရက္မ်ားတြင္ ကာလအတန္ၾကာ ရပ္တန္႔ဆိုင္းငံ့ထားေသာ အလုပ္အၾကံအစည္မ်ား၊ ေငြေရး၊ ေၾကးေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္ရွိ အဝတ္အထည္ေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။
 
ဇြန္ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ ကြာဟေနမည္။ အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ား တက္ေရာက္ရမည္။ ခရီးယာယီ အသြားအလာမ်ားမည္။
ဇြန္ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၂ ရက္မ်ားတြင္ ၾသဇာႀကီးမားမည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖုိ႔ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ အလုိကိုလုိက္က ထူးထူးျခားျခား အက်ဳိးရွိမည္။
ဇြန္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရျခင္းရွိမည္။ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရာမ်ားအေပၚ စိတ္တိုင္းမက်ျဖစ္မည္။
ဇြန္ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္သစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္သည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္ရွိ ပ်က္ေနေသာ ေရပိုက္ေခါင္းမ်ား ျပင္ဆင္သံုးစြဲပါ။
ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇြန္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ပညာသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားထင္ရွားစြာ ေအာင္ျမင္မည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းတိုးပြားမည္။ အဂၤါနံ (ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ေဆး၊ စက္...) ပစၥည္းမ်ား အဝင္ေတာ္သည္။
ဇြန္ ၃၊ ၇၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တက္လမ္းမ်ား အခိုင္အမာရရွိမည္။ အိုး၊ အိမ္၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
ဇြန္ ၁၊ ၄၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ သူမ်ား၏ ဒုကၡအား ကူညီေျဖရွင္းေပးရမည္။
ဇြန္ ၂၊ ၅၊ ၈၊ ၉၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ႐ုတ္ခ်ည္းဆံုးျဖတ္ၿပီး လုပ္ေသာကိစၥမ်ားမွ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္မည္။
ယၾတာ - ေညာင္ပင္တစ္ပင္ေအာက္တြင္ အုန္းတံျမက္စည္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳပါ။
 
ဇြန္ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမည္။ ဝင္လာသမွ်ေသာ ေငြေၾကးအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ကုန္မည္။
ဇြန္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အရာရာေအာင္ျမင္မည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ စိတ္ကူးမ်ားအား လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္သည္။
ဇြန္ ၁၈၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးလက္လြန္မႈေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ေျခ၊ လက္တို႔တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတတ္သည္။
ဇြန္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးျမတ္ရမည္။
ယၾတာ - ၾသဇာညြန္႔တစ္ညြန္႔ကို ဖန္ခြက္တစ္ခြက္တြင္ ေရတစ္ဝက္ထည့္၍ အျမင့္တြင္တင္ပါ။
ေသာၾကာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇြန္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို အသံုးခ်၍ အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘ ကံေကာင္းမည္။ ဥစၥာဓန တိုးတက္မည္။
ဇြန္ ၂၊ ၅၊ ၉၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ဘဏ္ကိစၥ၊ ေငြျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ဇြန္ ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ စေနနံ၊ ဗုဒၶဟူးနံ ပစၥည္းမ်ား အေလာတႀကီး ဝယ္ယူ၍ အ႐ႈံးေပၚတတ္သည္။
ဇြန္ ၇၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ခက္ခဲေသာလုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ - အေရွ႕အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ဆီထမင္းစားသံုးပါ။
 
ဇြန္ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ထူးျခားေသာ ဧည့္သည္မ်ား အိမ္သုိ႔အဝင္အထြက္မ်ားမည္။ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဆန္းဆန္းျပားျပား ေဆာင္ရြက္ေသာ အလွဴအတန္းမ်ားသုိ႔ သြားရမည္။
ဇြန္ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္အၾကံအစည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္သမွ် ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ယံုၾကည္အားကိုးထားေသာ အမည္အတြင္း (တ၊ ထ၊ န၊ ရ၊ လ၊ ဝ) ပါေသာသူမ်ား လိမ္ညာေကာက္က်စ္ျခင္း ၾကံဳမည္။
ဇြန္ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ အေျခခံေအာက္ေျခမွစ၍ ကိုယ့္ေျခ ကိုယ့္လက္ႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္။
ယၾတာ - နာနတ္ယုိ အလွဴဒါနျပဳပါ။
စေနေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇြန္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေငြဝင္ကိန္းေသခ်ာေပါက္ရွိလ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္းဖန္ကာ လာဘ္ပိတ္ျခင္းမ်ားရွိမည္။ လုပ္ေဆာင္လုပ္ေနက်လုပ္ငန္းအားရပ္၍ အလုပ္သစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဇြန္ ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရွိသူမ်ား လုပ္ငန္းသစ္ခ်ဲ႕ထြင္ေအာင္ျမင္မည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ဝင္ကိန္းရွိသည္။
ဇြန္ ၄၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားမည္။ အေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္တတ္သည္။
ဇြန္ ၂၊ ၆၊ ၇၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။ ခရီးကိစၥအဆင္ေျပမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား ဆက္ဆံရန္ အႀကီးအကဲ အေျပာင္းအလဲရွိသည္။
ယၾတာ - ဇရပ္၊ စာသင္ေက်ာင္းတုိ႔တြင္ အလွဴဒါနျပဳပါ။
 
ဇြန္ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ျမင့္မားေသာ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ရလိမ့္မည္။ ၾသဇာအရွိန္အဝါျမင့္မားေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။
ဇြန္ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္တိုးတက္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အဆင္ေျပျခင္းမ်ား ရွိမည္။
ဇြန္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေဆြမ်ဳိး၊ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းမည္။ အေနာက္အရပ္မွ ရန္ပဋိပကၡမ်ားေပၚတတ္သည္။
ဇြန္ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ထင္ရွားမႈ ထူးျခားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ အဂၤါနံ၊ တနဂၤေႏြနံမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျပဳ၍ ေကာင္းသည္။
ယၾတာ - ေကာ္ဖီခြက္အေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ