လြတ္လပ္မႈရဲ႕ဖက္ရွင္အသြင္

လြတ္လပ္တယ္၊ ဖက္ရွင္က်တယ္၊ အျမင္တစ္မ်ဳိး ကြဲထြက္တယ္..... 
ဒါေတြ အားလံုး ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဖက္ရွင္..... 
ႏို၀င္ဘာလနဲ႔အတူ Bohemian Fashion ကို ပံုေဖာ္ခံစားၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ…..

Photo - Khun Cho
Model - Yoon Mhi Mhi Kyaw
Makeup & Hair - Soe Soe Darli
Dress - Thwin Su Htwe